Sudut apakah yang dimiliki segitiga sama kaki?

Satusoaal

Sudut apakah yang dimiliki segitiga sama kaki?

Kunci Jawaban:
sudut lancip

Leave a Comment